EMN usmerjena študija 2015: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, junij 2016

Povzetek:
Porast azilnih prošenj v zadnjem obdobju je postavil vprašanje integracije upravičencev do mednarodne/humanitarne zaščite na sam vrh EU politične agende. Integracija na trg delovne sile je posebnega pomena tako za upravičence do mednarodne/humanitarne zaščite kot tudi za države članice, saj se večina od njih spopada s staranjem prebivalstva in primanjkljajem ustrezne delovne sile, kar zmanjšuje možnosti napredka, kohezivnosti ter učinkovitosti EU družbe. EMN študija preučuje naslednje tematike:
(i) pravice dostopa na trg dela za upravičence do mednarodne/humanitarne zaščite skozi zakonodajo in v praksi;
(ii) obstoj ukrepov pomoči pri iskanju zaposlitve za upravičence;
(iii) dobre prakse in omejitve v politikah držav članic, povezane z vstopom in udeležbo upravičencev do mednarodne zaščite na trg dela;
(iv) razlike v obravnavi različnih statusov (npr. begunci, subsidiarni status, humanitarni status).

EMN študija je del EMN delovnega programa 2015-2016, izdelana je bila na osnovi nacionalnih poročil, ki jih je prispevalo 24 nacionalnih kontaktnih točk (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka Republika, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Slovaška Republika, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo) na podlagi skupne EMN specifikacije ter usmeritev EMN nacionalnih kontaktnih točk.

Za več vsebine glej:
Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2015: Integration of beneficiaries of international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices, junij 2016.

Slovensko nacionalno poročilo: Vključevanje oseb s priznano mednarodno/humanitarno zaščito na trg dela: politike in dobre prakse, februar 2016