Poročilo o delu Urada za migracije za leto 2017

Leto 2017 je v organizaciji in delu Urada za migracije prineslo nekaj sprememb, saj je Vlada Republike Slovenije z odlokom ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, nanj pa so prešle nekatere naloge, ki so bile v pristojnosti Urada za migracije. Novoustanovljeni urad skrbi tudi za zagotovitev materialne oskrbe in koordiniranje izvajanja drugih pravic prosilcev za mednarodno zaščito, vključno s psihosocialno oskrbo, ter za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Naloge Urada za migracije, ki je del Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (DUNZMN), ostajajo načrtovanje in izvajanje migracijske politike, ki vključuje zakonite migracije, mednarodno zaščito ter vključevanje tujcev in oseb z mednarodno zaščito, pripravo in koordiniranje predlogov ukrepov za izvajanje migracijske politike ter pripravo predlogov normativnih aktov z delovnega področja urada. Urad za migracije je v letu 2017 sodeloval z drugimi državnimi organi, centri za socialno delo, upravnimi enotami, sodišči ter mednarodnimi in nevladnimi organizacijami. V poročilu so poleg statističnih podatkov predstavljene nekatere pomembnejše dejavnosti, ki jih je Urad za migracije izvedel v letu 2017.

Za več informacij o delu Urada za Migracije in aktivnostih na področju migracijske politike in mednarodne zaščite v 2017 klikni na spodnji dokument.

thumbnail of Porocilo_2017_SLO_1652018